Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Trzy Fale Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Świadczenie usług sprzątania w Parku Wodnym Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku

Miejsce i termin składania ofert: Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku ul. Grunwaldzka 8a (sekretariat) do dnia 12 grudnia 2019r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04-12-2019r. Zawartość ogłoszenia jest zgodna w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6: Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Załącznik nr 7: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7a: Plan obiektu II piętro

Załącznik nr 7b: Plan obiektu III piętro

Załącznik nr 7c: Plan higieny

Załącznik nr 8: Wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik nr 9: Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 10: Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10-12-2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12-12-2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 4 grudnia 2019
Opublikowane przez: Anna Żołądek
Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020
Zmodyfikowane przez: Anna Żołądek