Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Trzy Fale Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Świadczenie usług ratownictwa wodnego

Miejsce i termin składania ofert:
Trzy fale Sp. z o. o. w Słupsku ul. Grunwaldzka 8a, sekretariat do dnia 24 lipca 2020r. do godziny 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16-07-2020r. pod numerem 563275-N-2020 . Zawartość ogłoszenia jest zgodna w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7: Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Załącznik nr 8: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9: Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik nr 10: Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu  lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 11: Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułu środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 lipca 2020r.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 16 lipca 2020
Opublikowane przez: Anna Żołądek
Ostatnia modyfikacja: 24 lipca 2020
Zmodyfikowane przez: Anna Żołądek