Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Trzy Fale Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Świadczenie usług ratownictwa wodnego

Postępowanie na „Świadczenie usług ratownictwa wodnego” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. – w skrócie „PZP”)

Ogłoszenie o zamówieniu
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21-01-2022r.
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24-01-2022r.
oSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23-02-2022r.

Specyfikacja warunków zamówienia
Specyfikacja warunków zamówienia po zmianach z dnia 21-01-2022r.
Specyfikacja warunków zamówienia po zmianach z dnia 24-01-2022r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 23-02-2022r.
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3 – JEDZ
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
Załącznik Nr 6 – Wykaz usług
Załącznik Nr 7 – Wzór umowy
Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 9 – Wykaz osób

Identyfikator postępowania
8d34cd28-0922-4717-9876-372c17a3e781

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o nowych czynnościach w postępowaniu

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Pokaż rejestr zmian